IDENTITEIT VAN DE STICHTING
Wanneer er in dit statement gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan Stichting ArteGanza, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens voor de website waarop dit privacy-statement gepubliceerd staat, namelijk diverse culturele activiteiten van de stichting ArteGanza.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
We verwerken (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:
• Bezoekers van onze festivals
• Leveranciers en partners
• Vrijwilligers en medewerkers
• Bezoekers van onze website(s)
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Stichting ArteGanza verwerkt voor diverse doeleinden, verschillende persoonsgegevens. De meest voorkomende gegevens zijn:
• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (IBAN) (bijvoorbeeld bij eventuele retournering van ticketbedrag)
• Zakelijke gegevens (KvK-nummer, btw-nummer)
• Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons)
• Beeld- en geluidsmateriaal
• Surf- en klikgedrag
Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruiken we voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van een (eventuele) overeenkomst. De belangrijkste processen en bijbehorende doelen waarvoor Stichting ArteGanza persoonsgegevens verwerkt zijn:
Festivalorganisatie
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met bezoekers en deelnemers, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten.
Dienstverlening Kaartverkoop en programma informatie
Informeren en assisteren van bezoekers bij het kopen van tickets en om bezoekers te voorzien van informatie die wij essentieel achten voor de beleving van het evenement.
Algemeen
Werving en selectie van nieuwe medewerkers en vrijwilligers, afspraken maken met leveranciers, klachtenprocedures, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.
Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)
Stichting ArteGanza laat regelmatig reportages maken van evenementen en activiteiten. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden.
Het is altijd mogelijk om onze fotograaf aan te spreken en aan te geven dat je niet gefotografeerd wilt worden. Het is te alle tijden mogelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van bepaald beeldmateriaal. Je kunt dit kenbaar maken door te mailen naar info@arteganza.nl.
Geven en intrekken van toestemming
Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk. Denk hierbij aan het goed kunnen uitvoeren van een overeenkomst en de financiële afhandeling daarvan.
In bepaalde gevallen vragen wij om toestemming, oftewel een opt-in (bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of deelname aan een evaluatie). We lichten toe voor welke doeleinden we je gegevens gebruiken. Je kunt de gegeven toestemming altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
We bewaren de gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor sommige persoonsgegevens geldt een wettelijke bewaartermijn.
Hoe kun je jouw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting ArteGanza via info@arteganza.nl. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, dit is alleen mogelijk voor zover Stichting ArteGanza nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen (zoals de wettelijke bewaartermijnen) en de overeenkomst nog kan uitvoeren die wij met jou zijn aangegaan.
Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging van jouw gegevens
Stichting ArteGanza gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting ArteGanza neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte.
Webanalyse en Cookies
Stichting ArteGanza meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies. Stichting ArteGanza gebruikt verschillende WordPress en Google Analytics om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen. De gegevens die we hiervoor gebruiken zijn niet te herleiden tot privé-personen.
Gegevensdeling met derden
In opdracht van Stichting ArteGanza kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting ArteGanza maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.
Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. Stichting ArteGanza kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor hebt gegeven, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer Stichting ArteGanza daartoe een wettelijke verplichting heeft.
De categorieën van derden waarmee Stichting ArteGanza gegevens deelt zijn:
• Overheidsinstanties, zoals Gemeente Amersfoort, Belastingdienst
• Ticketservice en eventplanner
• CRM- en mailingprogramma’s (Campaign Monitor, Mailchimp)
Privacybeleid van derden
Op de websites van Stichting ArteGanza zijn links opgenomen naar anderen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren daarom, je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.
Vragen en contact
Heb je naar aanleiding van deze informatie specifieke vragen of opmerkingen over ons privacystatement? Neem contact op via info@arteganza.nl
Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 14 mei 2024.